Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec


2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych ............................................., ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail............................


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit e RODO)
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust 1 lit b RODO)
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4.    Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)    podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2)    podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6.    Posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3)    żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6)    ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)    prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7.    Informujemy, iż:

1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne
2)  w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust 1 lit b i/lub art. 6 ust 1 lit e podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
3) w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.